หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอนงค์ ตรีมังคลายน

นางสาวกาญจนา บุญมาลี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางอัญชลี เศรษทรัพย์ทวี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นางสาวสิรินทร์พร วงศ์พีรกุล
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศุภาวรรณ ผลสง่า
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวรวรรณ เจติยวรรณ
ผู้ช่วยงานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมภาค หวังทอง
ผู้ช่วยงานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรัตนา ใส่แก้ว
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรสุดา รัตนกุล
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นายถิรนิษฐ์ ฉัตรธนโชติ
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจารุพิชญา ทักษญาพร
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจริยา เขตนิมิตร
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพ
งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้