หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว

นางสาวบุตรียา รัตนมณี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่ 1
นางสาวพรลดา มลิทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่ 2
นางสาวพรพรรณ ศรีสิริรัตน์
งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายทรงพล เนตรสืบสาย
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวภัทราพร เตชวาณิชย์
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์
งานเหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศุภนุช พระบุ
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศิริโชค อภิภัชผ่องใส
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศุภชัย อัครชูวงศ์