หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download


หัวหน้างาน
กลุ่มสาระ

นางสาวชญานิศ ทองมาก

นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์

นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ


นายบรรเจิด เผ่าอินทรจันทร์

นายปรัชญา จิตร์ระเบียบ


นางสาวปิ่นมณี พรปกเกล้า

นางสาวสุธาสินี ดวงโต้ด
นางสาวเมธ์วดี กาญจนสรวง
นางสาววรรณิภา ขุนอินทร์
นางสาววรางคณา ขอบขำ
นางสาวหนึ่งฤทัย ส่งทอง
นางสาวนัฏฐา มิ่งสุข
นางสาววรภร ดวงแสง

นางสาวชมภู่ นุ่มนวล

นายเอกชัย พรหมอยู่

นางสาวภคพร สุวรรณหงษ์