หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสอาด วรรณศิริ

นางสาวอารีรัตน์ ทองมูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางกัญจนา เหลี่ยมสมบัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นายสบงกช จำนงค์ชอบ
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวณิชารัศม์ วีรสนองศักดิ์
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายภานุพงศ์ ชุ่มนาเสียว
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสบงกช จำนงค์ชอบ