หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์

นางบุญมี พิมพบุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่ 1
นางสาวณฐพรรณ เจนปัญญากุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่ 2
นางใบศรี เนตรสืบสาย
งานประชาพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นาย........
หัวหน้าสายชั้น ม.6
นางสาววิมลรัตน์ โสดาธาตุ
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศุภาณนุกุล สุขสมศรี
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจาริณี วังคะฮาต
งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปัณฑิตา เข็มกลัด
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมยุรี เสืออบ
งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้