หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download
นางอังสนา ตั้งตระกูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน
นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวพิชามญฐ์ แซ่จั่น
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาววันวิสาข์ ภูมิภู
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป