หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุภาวรรณ ผลสง่า

 

 

นางสาวสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนที่ 1
หัวหน้างานเนตรนารี - ยุวกาชาด

นางสาวกาญจนา บุญมาลี
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนที่ 2
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หัวหน้างานสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสิรินทร์พร วงศ์พีรกุล
งานแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอุบล รังสิตวัธน์
ที่ปรึกษางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุวัชชัย เครือตราชู
งานพัสดุงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร
งานสารสนเทศงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์
งานสารสนเทศงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวนวาระ โสมประภัศร์
งานวัดผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางกัญจนา เหลี่ยมสมบัติ
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี - ยุวการชาด ม.1
นายบดินทร์เดชา รัตนเจียเจริญ
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี - ยุวการชาด ม.2
นางสาววิมลรัตน์ โสดาธาตุ
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี - ยุวการชาด ม.3
นางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
นางสาวจริยา เขตนิมิตร
ผู้ช่วยกิจกรรมชุมนุม
นางสาวภัทราพร เตชวาณิชย์
ผู้ช่วยกิจกรรมชุมนุม
นางสาวบุตรียา รัตนมณี
หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นางอาจรีย์ จูจรูญ
ผู้ช่วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพ
งานเหรัญญิกงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ
ผู้ช่วยกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์