นางสาวนิยดา พงศ์พาชำนาญเวช
หัวหน้างานแนะแนว
นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ์
นางสาวณาโณทัย ฉาไธสง
นายนิพนธ์ ด้วงคำจันทร์
นางสาวนลิสา อาจเส็ม