คะแนนนักเรียนรายบุคคล-แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562