คะแนนนักเรียนรายบุคคล-แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562

 
1.การคิดเกรด-5-ภาคเรียน