แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ


1
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้งบประมาณ(งป)
2
แบบฟอร์มโครงการปี62(ผง1-9)
3
บันทึกข้อความขอใช้เงินคงเหลือค่าหนังสือ
4
บันทึกข้อความการจัดจ้าง
5
บันทึกข้อความการจัดซื้อ
6
บันทึกข้อความขออนุมัติเงิน
7
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
8
แบบขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียน
9
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ
10
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
11
ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
12
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
13
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
14
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบ
เอกสารดาวน์โหลด
15
แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เอกสารดาวน์โหลด
16
เอกสาร training obec61 ชุดที่1
เอกสารดาวน์โหลด
17
เอกสาร training obec61 ชุดที่2
เอกสารดาวน์โหลด